top of page

 

LOTUS BODY MIND ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşmeye taraf olmak suretiyle Lotus Body Mind ÜYE’si olma talebinde bulunan kişi (bundan böyle “ÜYE” olarak anılacaktır) ile Lotus Body Mind arasında imzalanmış olup, “Sözleşme Tarihi”nde belirtilen gün, ay ve yılda yürürlüğe girecektir.

ÜYE, işbu sözleşmeyi onaylaması sırasında Lotus Body Mind tarafından kendisinden talep edilen her türlü bilgiyi eksiksiz ve doğru olarak Lotus Body Mind’a vermeyi kabul etmektedir. ÜYE, Üyelik sırasında Lotus Body Mind’a bildirdiği bilgilerin doğruluğundan bizzat sorumludur.

ÜYE, işbu sözleşmeye onayı esnasında beyan etmiş olduğu cep telefonu numarası ve e-posta adresinin Lotus Body Mind tarafından yapılacak her türlü bildirim için geçerli tebligat mecraları sayılacağını, cep telefonu numarası ve / veya e-posta adresinin kullanımı ile ilgili her türlü yetkinin kendisine ait olduğunu, ilgili cep telefonu numarası ve e-posta adresinin 3. kişiler tarafından kullanıldığı şüphesinin varlığı halinde bu durumu ve her halde cep telefonu numarası ve e-posta adresinde meydana gelecek değişiklikleri Lotus Body Mind’a bildirmekle yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt eder.

MADDE 2- SÖZLEŞME’NİN KONUSU

İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin konusu, ÜYE’nin üyelik işlemlerini gerçekleştirmek ve işbu sözleşmeyi onaylamak suretiyle, Lotus Body Mind üyesi olması akabinde, Lotus Body Mind tarafından sunulacak hizmetin şartlarını ve Tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

MADDE 3 -ÜYELİK KABUL / ONAY ŞARTLARI

3.1-Üyeliğe kabul için aşağıda yer alan şartların gerçekleşmesi gerekmektedir. İşbu şartları belirleyen, değiştiren, ilave talepte bulunan ve şartlar tam olarak yerine getirilse dahi Üyeliğe kabul edip etmeme yetkisine haiz olan yetkili mercii Lotus Body Mind’dır.

i. Suç işlememiş ve herhangi bir yüz kızartıcı suçtan sabıka kaydı bulunmayan T.C. Vatandaşları ve yabancı uyruklu kişiler ÜYE olabilir. Lotus Body Mind’ın bu hususa ilişkin adli sicil belgesi (sabıka kaydı) talep etme ve değerlendirme hakkı saklıdır.

ii. T.C. veya yabancı uyruklu tüzel kişiler Lotus Body Mind’a ÜYE olabilir (oturma/çalışma izni gibi belge talep edilebilir).

iii. 6 yaşından küçük kişiler Lotus Body Mind'a ÜYE olarak kabul edilmeyecektir. 6 yaşından büyük, reşit olmayan kişiler Lotus Body Mind Üyeliği hususunda veli ve/veya vasisinin onayı olduğunu kabul etmektedir.

iv. Lotus Body Mind ÜYE’den, bulaşıcı hastalıklar gibi toplumu veya diğer üyelerin sağlığını tehlikeye düşürebilecek bir hastalığının bulunmadığına dair sağlık raporu ya da tahlil sonucu talep edebilir. Söz konusu tahliller sonucunda bulaşıcı hastalık ve benzeri bir bulguya rastlanması halinde; Lotus Body Mind üyeliği yapacağı bir fesih bildirimi ile sona erdirme hakkına haizdir.

v. ÜYE, yukarıda yazılı hususlar doğrultusunda sunmuş olduğu belgelerin ve şifahi olarak beyan etmiş olduğu bilgilerin doğru olduğunu, stüdyo içerisindeki tüm kurallara ve Stüdyodan Faydalanma Kuralları'na uyacağını ve Üyeliğe engel bir durumun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Lotus Body Mind tarafından, Üyeliğin onaylanması için gereken şartların üyelik süresince devam etmesi aranır.

3.2- Üyelik talebinde bulunan kişi, ÜYE olmak istediği dersi, seansı, programı ve / veya bunların paket tiplerini seçecek ve üyelik bedelini ödeyecektir.

3.3- İşbu Üyelik nedeniyle yapılacak her türlü bildirim, sözleşmede aksi belirtilmediği takdirde, Sözleşme’nin kabulü sırasında ÜYE tarafından bildirilen cep telefonu ve / veya e-posta adresine gönderilecek mesaj ve / veya e-posta aracılığı ile sağlanacaktır.

3.4- İşbu sözleşmeyi onaylayan ÜYE; bu Üyelik Sözleşmesi’ni ve Stüdyodan Faydalanma Kurallarını kabul etmiş, bu kapsamda herhangi bir maddeye itirazı bulunmadığını ve her maddeyi ayrı ayrı okuduğunu, anladığını ve bu suretle kabul ettiğini bildirmiş ve tam mutabakata varmış kabul edilir.

MADDE 4- ÜYELİK BEDELİ VE GEÇERLİLİK SÜRESİ

4.1. ÜYE tarafından seçilen hizmetlerin (ders, seans, program ve / veya bunların paket tiplerinin) bedeli Üyelik sırasında ÜYE’ye belirtilmiş olup ÜYE, kendisine bildirilen işbu bedeli ve Lotus Body Mind’In sunmuş olduğu ücretli hizmetlere ilişkin bedelleri ödemek zorundadır.

4.2. Tüm hizmetlerin (ders, seans, program ve / veya bunların paket tiplerinin) nakit, kredi kartı ve havale-eft seçiminde önceden ve peşin ödenmesi gerektiği ve hizmet randevu saatini belirlemek için ödemenin yapılmış olması gerektiği hususunda ÜYE bilgilendirildiğini kabul eder. Bu hizmet randevuları yalnızca ve özellikle İşbu sözleşmenin tarafı olan ÜYE için gerçekleştirilecektir.

iv. ÜYE, taksit talep etmesi halinde paket ücretinin %50’si peşin, kalanı 15 gün içinde ödenmek suretiyle taksit yapılabilir.

v. Satın alınan paketin bitiminden önce ÜYE’nin herhangi bir sebeple hizmet almaktan vazgeçmesi ve / veya paket içerisindeki hizmet (ler) den faydalanamamayı seçmesi halinde, Satış Sözleşmesi geçerliliğini korur. ÜYE Satış Sözleşmesi’nde belirlenmiş olan bedelin tamamını ödemekle yükümlüdür.

vi. ÜYE, taksitli ödeme seçeneğinin haftada en az 2 en fazla 4 defa tesis /stüdyo hizmetlerinden faydalanması halinde geçerli olduğunu bildiğini ve bunu kabul ettiğini beyan eder.

vii. ÜYE, satın alınan paketten aynı ders türünde farklı bir pakete geçmeye karar verirse, o ana kadar yapılmış dersleri ve /veya seansları ve seçimi sonrası yapılacak olan derslerin, seçilmiş olan yeni paketin birim fiyatından hesaplanarak mahsup edileceği konusunda bilgilendirildiğini ve kabul ettiğini beyan eder.

4.4. Lotus Body Mind farklı bütçe ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli paketler hazırlar. Büyük paketler satın almak en iyi değeri sunar. 20/30/40 şeklindeki ders paketleri indirimlidir ve düzenli, sık ziyaretleri desteklemek için tasarlanmıştır.

Paket Tipleri, Üye’nin ödeyeceği Üyelik Bedeli, ve ücrete tabi hizmet bedelleri Lotus Body Mind tarafından belirlenir. Lotus Body Mind işbu Paket Tipleri’ni, Üye’nin ödeyeceği Üyelik Bedeli’ni, ücrete tabi hizmet bedellerini öncesinde yapacağı bir bildirim ile her zaman değiştirebilir. ÜYE, Üyelik tipleri ile ücret ve bedellerde değişiklik olabileceğini ve bu hususu bildiğini beyan ve taahhüt eder.

4.5. ÜYE, randevu aldığı ve Lotus Body Mind tarafından planlanmasını talep ettiği dersine, seansına herhangi bir sebeple katılamayacağını en az 4 saat öncesinden, sabah 09:00-10:00-11.00 derslerine veya seansına bir önceki günün akşamı (en geç 23:00’a kadar) haber vermediği takdirde ders, seans ve/veya program ÜYE’ye tanımlanmış olan paketten düşülecektir.

4.6. Üye’nin geç katılması sebebiyle geç başlanmış olan ders ve seanslar dersin programlanmış olan saatinde başlamış kabul edilip planlanmış program saatinde bitirilerek dersin tamamının yapıldığı kabul edilir. ÜYE telafi seanslarının ya da herhangi bir istisnanın bulunmadığını kabul eder.

4.7. Yapılmış olan ödemeler hiçbir suretle yapılmış ve yapılacak başka bir dersin ücreti sayılmaz ve / veya ÜYE’ye iade edilmez.

4.8. Paketler birbirinin yerine kullanılmaz. Satın alma işleminden sonra ÜYE paketini düşürmeye karar verirse, yeni seçilen paketin birim fiyatına göre ücretlendirilir.

4.9. Birebir, Duet (ikili) ya da Trio (üçlü) paketler birbirleriyle değiştirilemez.

4.10. Alınan hizmetler için yapılmış olan ödemeler iade edilemez, devredilemez ve değiştirilemez.

4.11. ÜYE, tüm hizmet ve paketlerin süreli olduğunu ve bitiş tarihlerinin olduğunu - 10 seans 8 hafta, 20 seans 15 hafta, 30 seans 20 hafta, 40 seans 25 hafta - ve durumdan bağımsız olarak herhangi bir istisnanın söz konusu olmadığı hususunda bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder.

4.12. Lotus Body Mind’da bulunan ekipmanların kullanımı ve Lotus Body Mind tarafından sunulan diğer tüm hizmetler (Lotus Cafeden faydalanma) ücretli olarak verilecektir. Lotus Body Mind’ın işbu maddede belirtilen ücrete tabi hizmetlere yenilerini ekleme, mevcut olanları değiştirme veya tamamen kaldırma hakkı saklı olup, bu tür değişiklikler Lotus Body Mind’ın belirleyeceği ve ÜYE’nin bilgi almasını mümkün kılan mecralar üzerinden ÜYE’ye bildirilecektir. İşbu madde hiçbir suretle Lotus Body Mind tarafından listelenen ücretli hizmetlerin ÜYE’ye sunulmak zorunda olduğu şeklinde yorumlanamaz. Ücrete tabi hizmetler, farklılık gösterebilir ya da hiç bulunmayabilir.

MADDE 5- TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Lotus Body Mind’ın Hak ve Yükümlülükleri

i. Lotus Body Mind; gerekli gördüğü takdirde ÜYE’ye herhangi bir ad altında bir ödeme yapmak zorunda kalmaksızın, stüdyo içerisinde tadilat veya tamirat yapabilir. Bu süreçte stüdyonun kapalı kalması halinde üyelik süresi stüdyonun kapalı kaldığı süre kadar uzatılır.

ii. Lotus Body Mind; tesis içinde aktiviteler, workshoplar, seminerler düzenleyebilir, bu aktiviteler kapsamında organizasyon, tanıtım, toplantı gibi faaliyetlerde bulunabilir, tesisin bir kısmını veya tümünü 3. Kişilere kiralayıp kullandırabilir.

Lotus Body Mind eğitmen yetiştirme merkezidir ve öğrenciler eğitmenlerin derslerine zaman zaman gözlem için katılabilir.

iii. Lotus Body Mind bünyesinde kullanılacak tüm ekipmanların çeşidi, modeli, adedi ve eğitmen sayısı ile yeterliliği Lotus Body Mind’ın takdirindedir.

iv. Lotus Body Mind; her türlü üyelik talebini hiçbir gerekçe göstermeksizin tek taraflı olarak (daha önceden Lotus Body Mind Üyesi olup olmadığına bakılmaksızın) reddetme veya yapacağı fesih bildirimi ile ÜYE’nin Üyelik sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir.

v. Lotus Body Mind, zorlu hava koşulları, iklim koşullarındaki ani değişiklikler, sel, deprem, savaş, olağanüstü hal gibi kendi kontrolü dışında gelişen elverişsizlik ve diğer mücbir sebeplerin varlığı halinde stüdyonun açılış kapanış saatlerini değiştirme ve mücbir sebep ile etkileri ortadan kalkana kadar Lotus Body Mind‘ı geçici olarak kullanıma kapatma hakkına sahiptir. Mücbir sebep durumunda ÜYE’nin Sözleşme’nin 10.1. Maddesinden doğan hakkı saklıdır.

vi. Lotus Body Mind; yılbaşı, bayram ve resmi tatil günlerinde stüdyonun açılış kapanış saatlerinde tek taraflı olarak değişiklik ve kısaltmalar yapabilir.

vii. Lotus Body Mind eğitmenleri değiştirme hakkını saklı tutar. Lotus Body Mind, herhangi bir eğitmen değişikliği hakkında ÜYE’ye önceden haber verme yükümlülüğü altında değildir.

vii. Lotus Body Mind, ders tarihlerini / saatlerini en az 12 saat önceden üyelere bildirimle değiştirebilme hakkını saklı tutar.

ix. Lotus Body Mind grup derslerinin, seanslarının ve / veya programlarının saatlerini belirler. Bu hususlardaki değişiklikler Lotus Body Mind tarafından Lotus Body Mind’ın belirleyeceği ve ÜYE’nin bilgi almasını mümkün kılan mecralar üzerinden bildirilecek olup, ÜYE tarafından bu değişikliklerden haberdar olunmaması hususunda Lotus Body Mind’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

x. Lotus Body Mind, yetersiz katılım nedeniyle herhangi bir sınıfı iptal etme hakkını saklı tutar. Böyle bir durumda, Üyeler en az 6 saat önceden bilgilendirilecektir.

5.2. ÜYE’nin Hak ve Yükümlülükleri:

ÜYE, aşağıda belirtilen hak ve yükümlülükler hususunda bilgi sahibi olduğunu, tüm bu hususları şimdiden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder;

i. ÜYE, Lotus Body Mind bünyesinde yer alan hizmetlerden; Lotus Body Mind tarafından belirlenen tüm kurallara ve şartlara uygun davranmak koşulu ile Lotus Body Mind tarafından belirlenecek çalışma saatleri içinde faydalanabilecektir.

ii. ÜYE Lotus Body Mind aktivitelerine ve spor faaliyetlerine katılmak için gerekli sağlık şartlarını taşıyıp taşımamasından, tıbbi kontrollerini yaptırıp yaptırmamasından veya kendi sağlık danışmanlarının yaptığı tıbbi tavsiyelere uyup uymamasından dolayı Lotus Body Mind’ın sorumlu tutulamayacağı hususunda bilgilendirildiğini ve kabul ettiğini beyan eder.

iii. ÜYE, Fiziksel olarak formda olduğunu ve açıklanmayan sağlık durumu, özürlülük, hastalık, sakatlık ya da fitness ve Pilates ekipmanlarını kullanmasını veya Lotus Body Mind'daki aktvitelere, spor faaliyetlerine, seanslara, derslere, programlara ve atölye çalışmalarına tam katılımı için gerekli sağlık şartlarını taşıdığını, katılımını engelleyecek hastalık ya da yaralanmaların bulunmadığını beyan ve taahhüt eder.

iv. ÜYE, Lotus Body Mind’ın mülklerinde ve tesislerinde bulunduğu ve / veya Fitness ve Pilates ekipmanını kullanımı sırasında ve / veya Lotus Body Mind’nun her türlü hizmetlerinden faydalandığı süre içinde oluşabilecek herhangi bir kayıp, fiziksel ve ruhsal zarar, kayıp, yaralanma, sakatlanma ve sair sağlık problemlerinden ve bunların sonuçlarından Lotus Body Mind’ın, Lotus Body Mind sahiplerinin, ortaklarının, yöneticilerinin, çalışanlarının, eğitmenlerinin, kursiyerlerinin, stajyerlerinin, üyelerinin, misafir ve davetlilerin, namına hareket eden diğer kişilerin hiçbir suretle hukuki ve/veya cezai olarak sorumlu olmadığını, Lotus Body Mind ve/veya Lotus Body Mind sahiplerini, ortaklarını, yöneticilerini, çalışanlarını, eğitmenlerini, kursiyerlerini, stajyerlerini, üyelerini, misafir ve davetlileri, namına hareket eden diğer kişileri bu nedenlerle dava etmeyeceğini ve ne ad altında olursa olsun hak talebinde bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

v. ÜYE, Lotus Body Mind'daki aktivitelere, seanslara, derslere, programlara ve atölye çalışmalarına katılması ve bu aktivitelerde bulunması sırasında tarafına tıbbi tedavi hizmeti verilmesi hususunda kimsenin herhangi bir yükümlülüğünün olmadığı hususunda bilgi sahibi olduğunu ve kabul ettiğini beyan eder. Herhangi bir sebepten dolayı ve hiçbir koşulda hiçbir tıbbi yardım merkezinin bulunmayacağını bilgi sahibi olduğunu ve kabul ettiğini beyan eder. Eğer tıbbi tedavi tarafına sağlanırsa, tedavinin yapıldığı anda herhangi bir sebeple rıza beyan edemeyecek durumda olursa, bu tıbbi tedaviye rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder.

vi. ÜYE, Lotus Body Mind'da öğretilen ve / veya yaptırılan egzersizlerin bilgilendirme ve fitness amaçlı olduğunu ve bir doktorun tavsiye, teşhis veya tedavi önerilerinin yerini almayı amaçlamadığı hususunda bilgi sahibi olduğunu ve kabul ettiğini beyan eder.

vii. ÜYE; Üyelik için gerekli olan her türlü belgeyi eksiksiz ve doğru bir şekilde temin edecek, Üyelik onayı için ve/veya Üyeliğin devamı sırasında Lotus Body Mind tarafından talep edilecek her türlü bilgi, belge, rapor vb. hususları derhal temin ederek Lotus Body Mind’a ibraz edecektir.

viii. ÜYE, bir sağlık sorununa bağlı olarak aldığı hizmete ara vermesi gerekiyorsa, raporun süresine göre aldığı hizmetin askıya alınabilmesi için Lotus Body Mind’ın doktor onaylı rapor temin edilmesini talep edeceği hususunda bilgilendirildiğini kabul eder.

ix. ÜYE; Lotus Body Mind bünyesindeki tüm ekipmanları sadece eğitmen gözetiminde ve denetiminde kullanacaktır. Ekipmanların kusurlu kullanımından doğan her türlü sorumluluk ÜYE’ye ait olup; ÜYE, herhangi bir kusurlu kullanım nedeniyle Lotus Body Mind’a, Lotus Body Mind sahiplerine, ortaklarına, yöneticilerine, çalışanlarına, eğitmenlerine, kursiyerlerine, stajyerlerine, diğer üyelerine, misafir ve davetlilerine, mülk sahiplerine, ve/veya 3. Kişilere herhangi bir zarar vermesi halinde bu zararları tazmin etmekle yükümlüdür.

x. ÜYE, randevu usulü ile yapılan kişiye özel dersleri kapsayan hizmetler için belirli bir saat ve gün için ısrar etmesi halinde bekleme listesine alınabileceğini, Lotus Body Mind eğitmenlerinde ve ekipmanlarında yoğunluk olabileceğini, Lotus Body Mind’ın bu hususa ilişkin herhangi bir yükümlülüğü bulunmadığını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.

xi. ÜYE, ders/seans öncesi veya sonrası ÜYE Takip Formunun imzalanması gerektiği konusunda bilgilendirildiğini Kabul eder.

xii. Üye, Lotus Body Mind'ın verimli bir şekilde çalışabilmesi için, tüm seansların tam zamanında başlayıp bittiği hususunda bilgilendirildiğini kabul eder. Üyenin geç gelmesi durumunda, seansın hemen başlayacağını ve herhangi bir ek süre verilemeyeceğini anladığını beyan eder.

xiii. Sabitlenmiş randevularına devamsızlık, Üye’nin sabitlemiş olduğu randevu saatini kaybetmesine neden olabilir.

xiv. Dersler/seanslar satın alınan paketin geçerlilik süresi içerisinde kullanılmalıdır. Süresi biten paketin tarihi uzatılamaz.

Paket geçerlilik süreleri şu şekildedir: 1 Aylık Paket 30 gün, 3 Aylık Paket 90 gün, 6 Aylık Paket 180 gün, 12 Aylık Paket 360 gün, 10 Ders 35 gün, 20 Ders 70 gün, 30 Ders 105 gün, 40 Ders 140 gün, 50 Ders 175 gün.

Satın alınan paketin son kullanma tarihini bilmek ve buna uymak ÜYE’nin sorumluluğundadır.

xv. Eğitmen uygulamalı olarak, dokunarak çalışabilir. Üye bu durumdan rahatsızlık duyuyorsa, eğitmenini önceden bilgilendirmelidir.

xvi. ÜYE, soyunma odalarının ve özel kullanım alanlarının mahremiyeti sebebiyle bu alanlarda kamera bulundurulamayacak olması nedeniyle, mezkur alanlarda değerli ve özel eşya bırakılmamasından, bu alanlarda bırakılan değerli ve özel eşyalarının saklanmasından ve muhafazasından bizzat sorumludur. ÜYE’nin bu nedenle oluşabilecek kayıp ve zararlarından

Lotus Body Mind sorumlu tutulamaz.

xvii. Üye, Lotus Body Mind'ın, stüdyo içinde veya yakınında kaybolan, çalınan veya hasar gören eşyalardan dolayı sorumluluk veya yükümlük altında olmayacağı hususunda bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder.

xviii.ÜYE Lotus Body Mind içerisinde görüntü-ses kaydı yapmayacağını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.

xix. ÜYE, tesise hiçbir suretle 6 (altı) yaşından küçük çocuk getirmeyecektir. Lotus Body Mind ve stüdyo personelinin ÜYE’nin yanında gelen çocuğu gözetleme ve kontrol etme gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

xx. ÜYE, Üyeliğini veya Üyelikten doğan kullanım hakkı da dâhil olmak üzere herhangi bir hakkını yakınlık derecesine bakılmaksızın 3. Kişilere devredemeyecektir.

xxi. HAMİLELİK DURUMUNDA: ÜYE, hamile olduğundan şüpheleniyorsa veya hamile olduğunu öğrenirse, bir sonraki dersine gelmeden önce stüdyoyu bilgilendirmesi zorunludur. Üyenin hamile olması durumunda, bir egzersiz programına başlayabilmesi, ancak doktordan imzalı izin ve onay formu temin etmesi şartıyla mümkündür. Hamile Pilatesi veya Hamile Yogabody, hamilelik için en uygun programlardır. Stüdyo resepsiyonu Hamilelik Programına transfer olmanıza yardımcı olacaktır.

xxii. DİYABET DURUMUNDA: Tip 1 veya Tip 2 Diyabet Mellitus olan Üyeler:

- T1/2DM veya T2DM geliştirme riski yüksek olan veya tanısı konan ÜYE, bu durumu Lotus Body Mind'a bildirmelidir.

- T1/2DM'li tüm Üyelerin, egzersiz öncesi ve sonrası değerlerini kaydetmeleri zorunludur.

- Bir Üye’nin egzersiz öncesi kan şekeri çok yüksek olarak kabul edilirse, derse başlamadan önce değerleri güvenli hale gelene kadar beklemesi istenecektir.

- Bir Üye’nin egzersiz öncesi ya da egzersiz sonrası kan şekeri değeri çok düşük kabul edilirse, bazı şeker bazlı yiyecekleri alması istenir ve değeri güvenli kabul edilecek seviyeye gelene kadar bekletilir ve buna göre derse başlamalarına veya stüdyodan ayrılmalarına izin verilir.

xxiii.YARALANMALAR VE HASTALIKLAR: Yeni ve mevcuttaki Lotus Body Mind Üyelerinin, teşhis edilmemiş veya tanı konulmamış kronik ağrı veya yaralanmaları ile ilgili bir sonraki Pilates veya egzersiz dersinden önce profesyonel tıbbi tavsiye almaları gereklidir.

MADDE-6 ÜYELİĞİN DONDURULMASI

6.1- Üyelik Dondurma işlemi aylık olarak yapılmakta olup; günlük bazda gerçekleştirilemeyecektir. ÜYE ilgili dönemde geçerli olan Üyelik Dondurma ücretini Lotus Body Mind’a ödemekle yükümlüdür. Lotus Body Mind’ın ÜYE’nin bilgi almasını mümkün kılan mecralar üzerinden bildirmek kaydıyla üyelik ücretini değiştirme hakkı bulunmaktadır.

6.2- Geriye dönük Üyelik Dondurma taleplerinin Lotus Body Mind tarafından kabulü ve işleme alınması mümkün değildir.

6.3- Üyelik Dondurma talebinin Lotus Body Mind’aa yazılı bildirilmesi ve / veya ulaştırılması ile birlikte, talebin Lotus Body Mind’a ulaştığı günü takip eden ayın ilk günü itibari ile Lotus Body Mind tarafından Üyelik dondurulur.

6.4- Üyeliğin dondurulması halinde ÜYE, Üyelik Dondurma süresi boyunca, Lotus Body Mind hizmet ve programlarından yararlanamayacaktır.

6.5- Üyeliğin dondurulmuş olduğu dönem içerisinde tekrardan aktif hale gelmesini talep eden ÜYE, Lotus Body Mind’a bunu yazılı bildirmesi suretiyle ilgili ay için dondurulan Üyeliğini aktif hale getirebilecektir. Bu durumda, ödenmiş olan Üyelik Dondurma ücretinde herhangi bir iade yapılmaz.

6.6- ÜYE tarafından talep edilen Üyelik Dondurma süresinin sona ermesi veya ÜYE tarafından usulüne uygun olarak Üyeliğin yeniden aktif hale getirilmesi talebi üzerine, ÜYE’ye herhangi bir tekrar bildirime gerek kalmaksızın Üyelik aktif hale gelecektir.

MADDE 7- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE ÜYELİĞİN İPTALİ

İşbu belirsiz süreli Üyelik sözleşmesi ÜYE tarafından Üyelik başvuru işlemlerinin tamamlanmasıyla yürürlüğe girecek olup, ÜYE’nin Lotus Body Mind'ın hizmetlerini ve / veya tesislerini veya bulunduğu yerdeki tesisleri her kullandığında yürürlükte olacak ve niteliği gereği Taraflar’dan biri tarafından feshedilmediği sürece yürürlükte kalacaktır.

7.1. Üyelik Bedeli Ve Diğer Bedellerin Kısmen Veya Tamamen Ödenmemesi

i. ÜYE’nin Sözleşme kapsamında ödemekle mükellef olduğu bedellerin Lotus Body Mind’dan kaynaklanmayan herhangi bir nedenle tahsil edilememesi halinde sistem üzerinden Üyelik kısıtlanır ve ÜYE, kısıtlı ÜYE (“Kısıtlı ÜYE”) durumuna düşer. Lotus Body Mind tarafından yapılan tüm bildirim ve işlemlere rağmen Üyelik bedeli ve/veya diğer bedellerin tahsil edilememesi

halinde üyelik sistem üzerinden kendiliğinden askıya alınır.

ii. İşbu maddede belirtilen Kısıtlı ÜYE, Üyeliğin askıya alınması hallerinde Lotus Body Mind tarafından sunulan hizmetlerden yaralanamayacak olup; Lotus Body Mind tarafından süresinde tahsil edilemeyen tüm bedellerin ÜYE tarafından ödenmesi halinde Üyelik tekrar aktif hale gelecektir. ÜYE, Kısıtlı ÜYE durumunda olduğu zaman zarfında, ÜYE paket satın aldıysa paketin geçerlilik süresi boyunca, ÜYE tarafından Üyelik iptali talebinde bulunulmadıkça üyeliği devam eder.

MADDE 8-KİŞİSEL VE ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

ÜYE, işbu Sözleşme’ye taraf olma suretiyle, verdiği tüm bilgilerin ve/veya Üyelik ilişkisinin devamında herhangi bir suretle Lotus Body Mind’a verdiği tüm kişisel bilgilerinin, sağlık geçmişi bilgilerinin, Üyelik süresince elde edilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinin, Üyelik Bedelinin ödenmesiyle bağlantılı olarak elektronik veya diğer ortamlarda verilen/verilecek bilgilerin,

“Veri Sorumlusu” sıfatıyla Lotus Body Mind tarafından ve Lotus Body Mind’ın ortakları, iş ortakları, halefleri ve/veya bunların belirleyeceği üçüncü kişiler tarafından, mezkur verilerin gizliliklerinin korunması için gerekli tedbirleri almak ve kişisel verilerin işlenmesine dair kanuni ilkelere uymak suretiyle otomatik olan/olmayan yöntemler ile alınmasına, devralınmasına, yasal süreler aşılmamak üzere yurt içinde ve/veya yurt dışında yazılı/dijital arşivlere kaydedilmesine, depolanmasına, muhafaza edilmesine, elde edilebilir hale getirilmesine, kullanılmasına, güncellenmesine, değiştirilmesine, yeniden düzenlenmesine, sınıflandırılmasına, yurt içinde veya yurt dışına aktarılmasına ve sair kanunlara uygun şekilde herhangi bir suretle işlenmesine, bu hususta Lotus Body Mind tarafından çeşitli mecralar üzerinden aydınlatılmış ve yasal hakları hakkında bilgilendirilmiş olarak açıkça izin (rıza/onay) verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 9 -ELEKTRONİK TİCARİ İLETİLER

ÜYE, işbu Sözleşmeye taraf olma suretiyle, Lotus Body Mind’e bildirmiş olduğu her türlü elektronik iletişim adresine bilgilendirme ve ticari amaçlı elektronik ileti gönderilmesine ve bu iletilerin 3. Şahıslar aracılığı ile gönderilmesi adına bilgilerin 3. Şahıslar ile paylaşılmasına onay verdiğini, Lotus Body Mind tarafından, ticari elektronik iletinin içeriğinin ve gönderiye ilişkin diğer kayıtların gerektiğinde Bakanlığa sunulmak üzere kayıt altına alındığını bildiğimi ve elektronik ticari ileti almaktan vazgeçmesi durumunda lotusyasam@gmail.com adresine e-posta ile bildirim yapmak suretiyle mail ve/veya SMS gönderim işlemini iptal edebileceği hususunda Lotus Body Mind tarafından bilgilendirildiğini kabul beyan ve taahhüt eder.

MADDE 10- ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

10.1- Lotus Body Mind'ın çalışma imkânlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde meydana gelen zorlu hava koşulları, doğal afetler, harp, yangın, hükümet tarafından alınmış kararlar ve Lotus Body Mind'ın kontrolü haricinde ortaya çıkan, öngörülemeyen haller mücbir sebep sayılır. Bu gibi durumlar karşısında Lotus Body Mind sorumlu olmaz. Mücbir sebebin ortaya çıkışı mümkün olan en kısa zamanda Lotus Body Mind’in belirleyeceği ve ÜYE’nin bilgi almasını mümkün kılan mecralar üzerinden bildirilir. Mücbir sebebin ve/veya etkilerinin 3 (üç) aydan fazla sürmesi halinde Lotus Body Mind, ÜYE’ye mücbir sebep nedeni ile stüdyodan faydalanamadığı aylara ilişkin bedelleri iade etmek sureti ile Üyelik Sözleşmesi’ni feshedebilir, Üyelik bitiş tarihini mücbir sebep süresi kadar öteleyebilir. Mücbir sebeplerin sona ermesi durumunda, Sözleşme feshedilmemişse mücbir sebeplerin etkilerine göre, sözleşmeye hangi şartlarla devam edileceğine Lotus Body Mind karar verir.

10.2- ÜYE, Lotus Body Mind basılı yayınları, web sitesi veya sosyal medya hesaplarında kullanılmak üzere, kendisinin ve / veya çocuğunun / çocuklarının fotoğraflarını, filmlerini, videolarını çekmeleri, kullanmaları, çoğaltmaları ve yayınlamaları için sınırsız süreliğine, Lotus Body Mind'ya muvafakat verdiğini kabul eder. ÜYE, yayınlara, çevrimiçi, internet, web sitesi ve sosyal medya hesaplarına katılması gönüllü olduğu için parasal bir tazminat almayacağımı kabul eder. Ayrıca yayınlara, web sitesine ve sosyal medya hesaplara katılmanın, kendisine herhangi bir mülkiyet hakkı vermediğini kabul eder.

10.3- ÜYE cep telefonu ve / veya e-mail adres değişikliğini yazılı olarak Lotus Body Mind’aa bildirmediği takdirde, bildirmiş olduğu adrese ve cep telefonu ve / veya e-posta adresine yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendisine tebligatın yapılmış sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.4- ÜYE, katılımcının 18 yaşından küçük olması halinde veli veya vasisinin imzasının gerekli olduğu hususunda bilgilendirildiğini ve kabul ettiğini beyan eder.

LOTUS BODY MİND FAYDALANMA KURALLARI

A. KONU VE AMAÇ

Lotus Body Mind Faydalanma Kuralları, Lotus Body Mind ile ÜYE arasındaki ilişkiler ile Lotus Body Mind’ın çalışma, usul ve esaslarını düzenlemektedir. Faydalanma kuralları ile Lotus Body Mind’ın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesi, Lotus Body Mind bünyesinde ÜYE’ye sağlanan birim ve hizmetlerin kullanılma esaslarının belirlenmesi amaçlanır.

B. KULLANIM PROSEDÜRLERİ GENEL KOŞULLAR

* ÜYE, grup dersleri için rezervasyonları www.lotusbodymind.net/rezervasyon sayfasından; kalan ücretli hizmetler için rezervasyonları, iptalleri ve / veya yeniden programlamayı, Lotus Body Mind’ın çalışma saatleri içerisinde Stüdyo resepsiyonundan şahsen, arayarak ve / veya mesaj ileterek yaptırmalıdır. Bireysel dersler için rezervasyonlar üyelere haftalık olarak sms bilgilendirmesi şeklinde yapılır, üye kayıt esnasında vermiş olduğu cep telefonuna gelen sms bilgilerinden sorumludur.

* ÜYE; Lotus Body Mind bünyesindeki ücretli hizmetler için rezervasyon yaptırdıktan sonra herhangi bir sebeple rezervasyonu iptal etmek isterse, rezervasyon saatinin olduğu günden en az 4 saat öncesine kadar Lotus Body Mind’a haber vermekle yükümlüdür. Ancak ÜYE, anılan şartlara uymaksızın rezervasyonunu iptal ederse ve/veya rezervasyon yaptırdığı hizmeti almaya hizmet başlama saatinde gelmezse ders ve / veya seans yapılmış sayılır, ve üye hizmet bedelinin tamamını ödemekle yükümlüdür.

* Lotus Body Mind'ya ateşli, patlayıcı, parlayıcı silahlar ve kesici veya delici aletlerle girilmesi kesinlikle yasaktır.

* Lotus Body Mind'ya hayvan ile girilmesi yasaktır.

* ÜYE’nin Lotus Body Mind içerisinde sigara içmesi kesinlikle yasaktır.

* ÜYE, Lotus Body Mind'in bütün ekipmanlarını kullanırken işbu Faydalanma Kuralları'nda belirtilen kullanım prosedürlerine uymak zorundadır. Lotus Body Mind'te bütün birimlerde Üyelerin hijyeni, sağlığı ve güvenliği düşünülerek hazırlanan Faydalanma Kuralları'nda belirtilen prosedür ve kullanım kurallarına uyulması zorunludur.

* Klima ve müzik sistemi gibi cihazların görevlilerin haberi olmadan kullanılması yasaktır.

* Stüdyo çalışma alanlarında cep telefonu kullanılması kesinlikle yasaktır.

* Stüdyo çalışma alanındaki ekipmanlara ve aynalara yaslanmak tehlikelidir.

* ÜYE, derse veya seansa başlamadan önceki 2 (iki) saat içerisinde yemek yememelidir.

* ÜYE’nin, diğer kişileri rahatsız edecek derecede keskin kokulu parfüm, pomat veya ilaç kullanmamaya özen göstermesi esastır.

* ÜYE, çalışma esnasında kayma riskini artırdığı için losyon, krem ve yağ kullanmamalıdır.

* ÜYE, tüm stüdyo üyeleri ve katılımcıları göz önünde bulundurularak, temiz çoraplar ve egzersiz kıyafetleri giyinmeli ve kişisel hijyenine dikkate etmelidir.

* Stüdyo çalışma alanları içine spor çantası, palto gibi kişisel eşyaların getirilmesi yasaktır.

* ÜYE, ayakkabılarını; stüdyo kısmına geçişte ayakkabılığa ve kişisel eşyalarını soyunma odalarındaki dolaplarda bırakmalıdır.

* ÜYE, baş dönmesi, halsizlik veya aşırı çarpıntı hissederse egzersizini hemen durdurmalıdır.

* Stüdyo çalışma alanında özel eşya bırakılmamalıdır, bırakılan eşyaların kaybolmasından veya hasarından Lotus Body Mind sorumlu tutulamaz.

* Lotus Body Mind, stüdyo içerisinde veya çevresinde kayıp, çalıntı veya hasarlı ürünlerden sorumluluk kabul etmez.

* Derslerin süresi dersin türüne göre değişkendir.

* Açık stüdyo politikamız yoktur - makineler gözetimsiz kullanılamaz.

* Sınıflarda veya ekipmanların üzerinde yemek yenmesi yasaktır.

* Ders esnasında sakız çiğnenmez.

* ÜYE ders esnasında cihazların yaylarına takılma iihtimali göz önünde bulundurarak, ÜYE’nin güvenliği ve ekipmanın zarar görmemesi için bilezik, kolye ve küpe gibi takılar takmamalıdır.

* ÜYE, fermuarlar, düğmeler ya da potansiyel olarak ekipmanlara takılacak, yırtacak veya zarar verebilecek giysiler giymemelidir.

* Uzun saçların toplanması gerekir. Eğer yanınıza almayı unutmuşsanız, lastik saç bantları ücret karşılığında stüdyo resepsiyonundan temin edilebilir.

* ÜYE, Dersi/seansı öncesi stüdyo civarında park edebilmek için gerekli zamanı dikkate almalıdır.

* ÜYE, denge gibi fiziksel kabiliyeti etkileyebilecek alkol veya ilaçların (hatta reçeteli ilaçlar) etkisi altında stüdyoya gelmemelidir ve derslere/seanslara katılmamalıdır.

* ÜYE, çalışma alanlarında egzersize uygun kıyafet ve kaydırmaz tabanlı çorap giyinmelidir. Çalışma alanlarına ayakkabı ile girilmesine izin verilmemektedir.

* ÜYE, spor ayakkabı gerektiren dersleri/seansları için stüdyoda kullanım için temiz spor ayakkabı getirmelidir.

C. RANDEVU / REZERVASYON KURALLAR

* Tüm ücretli hizmetler sadece randevu usulü ile gerçekleştirilir.

* Rezervasyon öncesi tüm ödemeler yapılmış olmalıdır.

* Dersler/seanslar tam zamanında başlar ve tam vaktinde bitirilir. Üyenin derse geç gelişi hizmet alma saatini kısaltacaktır.

* Derslerin/seansların zamanında bildirim yapmadan 3 kez iptal edilmesi durumunda stüdyo rezerve edilmiş olan zamanı başka bir ÜYE’ye verme hakkına sahiptir.

* Lotus Body Mind, sakatlık geçirmiş ya da özel bir durumu olan Üyelerin birebir özel ders almasını önerir.

* Dersler/seanslar ve / veya paketler için yapılmış olan ödemeler iade edilemez, devredilemez ve değiştirilemez.

* Lotus Body Mind eğitmenleri değiştirme hakkını saklı tutar. Lotus Body Mind, herhangi bir eğitmen değişikliği hakkında ÜYE’ye önceden haber verme yükümlülüğü altında değildir.

D. GRUP DERSLERİ PROSEDÜRLER + KULLANIM + KURALLAR

* Sabit gün ve saatte yapılan aylık grup dersler kontenjanlıdır, diğer grup dersleri stüdyonun büyüklüğü ile orantılı olarak kontenjanlıdır.

* Sabit gün ve saatte yapılan dersler değiştirilemez ve telafisi yoktur.

* Sabit gün ve saatte yapılan aylık grup dersleri en az 3 katılımcı ile gerçekleştirilir. Sayının daha az olması halinde, grup dersi açılmaz. Devam eden bir grup dersinde sayının 3 katılımcıdan aza düşmesi halinde, aynı branşta varolan tüm gruplar konsolide edilir ve dersler Lotus Body Mind’ın belirleyeceği sabit gün ve saatte devam eder.

* Sağlık ile ilgili bir problemi olan ÜYE, dersler başlamadan önce eğitmen ile görüşmeli ve kontrolden geçmelidir.

* Eğitmen, diğer Üyeleri rahatsız eden herhangi bir Üyeyi spor alanından çıkartabilir.

* Çalışma alanlarında yüksek sesle konuşmaktan ve uzun sohbetten kaçınılmalıdır.

* Grup derslerine katılmak isteyen Üyeler, ders başlangıç saatinden 5 dakika öncesinde stüdyodaki yerlerini almalıdırlar.

* Grup derslerine ders başladıktan 10 dakika sonra girilemez ve derse katılım sağlanamaz.

* Grup derslerinden önceki 2 saat içerisinde kesinlikle yemek yenmemelidir.

* Grup derslerinde eğitmenin verdiği programın dışına çıkılamaz.

* ÜYE, alanlarında egzersize uygun kıyafet giyilmelidir

* Grup dersleri sırasında kullanılan ekipmanların dersten sonra ÜYE tarafından tekrar yerine konulması gerekir.

* Grup dersleri stüdyosu içinde bulunan klima ve müzik sistemi gibi cihazların görevlilerin haberi olmadan çalıştırılması yasaktır.

* Grup dersleri stüdyosunda cep telefonu kullanılması yasaktır.

* Stüdyolarda özel eşya bırakılmamalıdır, bırakılan eşyaların kaybolmasından veya hasarından Lotus Body Mind sorumlu tutulamaz.

* Üye bir sınıfta yer ayırtır ve 3 veya daha fazla kez katılım sağlamazsa, yeri başka bir katılımcıya verilebilir.

* Satın alınan aylık paketin süresi, ilk dersten itibaren 30 gün sonra biter.

* Dersler/seanslar ve / veya paketler için yapılmış olan ödemeler iade edilemez, devredilemez ve değiştirilemez.

* Lotus Body Mind eğitmenleri değiştirme hakkını saklı tutar. Lotus Body Mind, herhangi bir eğitmen değişikliği hakkında ÜYE’ye önceden haber verme yükümlülüğü altında değildir.

* Lotus Body Mind grup derslerinde önceden yapacağı bir bildirim veya duyuru ile gün ve program/ders değişiklikleri yapma hakkına sahiptir.

 

E. SOYUNMA ODASI PROSEDÜRLER + KULLANIM + KURALLAR

* Soyunma odalarındaki dolaplar günlük kullanım içindir. Üye’nin tek dolap kullanım hakkı vardır.

* Üyeler, tüm eşyalarını dolap içine koymalı, dolap kapaklarına ve/veya dışına herhangi bir eşya asmamalı ve dolaplarını kilitlemelidirler. Dolaplar kullanım sonrası tamamen boşaltılmalıdır.

* Dolap içindeki cep telefonları sessiz konumda bırakılmalıdır.

* Günlük dolaplar, kullanım sonrası boş ve açık olarak bırakılmalıdır. Lotus Body Mind, hijyen ve güvenlik nedenleri ile "herhangi bir zamanda" ve özellikle gün sonunda kilitli dolapları görevli yönetici eşliğinde açma ve içindeki eşyaları boşaltma hakkına sahiptir. Dolapta bırakılan eşyanın kaybolmasından veya hasarından stüdyo sorumlu tutulamaz.

* Soyunma odalarında görüntü/ses kaydı yapılması kesinlikle yasaktır. Aksi davranışta bulunanların tespiti halinde, Lotus Body Mind tarafından her türlü hak saklı tutulmak kaydı ile Üyelik feshi hükümleri uygulanabilecektir. ÜYE, stüdyo içerisinde gerçekleştirilen görüntü/ses kaydının sonuçlarından Lotus Body Mind’ın hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

* Soyunma odasında özel ve değerli eşya bırakılmamalıdır, bırakılan eşyaların kaybolmasından veya hasarından Lotus Body Mind sorumlu tutulamaz.

* Soyunma odasında soyunup-giyinme süresi hariç çıplak gezilmesi yasaktır.

 

F. LOTUS BODY MİND'DAN FAYDALANMA KURALLARI DEĞİŞİKLİĞİ

İşbu Faydalanma Kuralları maddelerinde Lotus Body Mind; şartlara ve zamana göre gerekli değişiklikleri yapabilir, yeni maddeler ilave edebilir. Bunlar Lotus Body Mind’ın web sitesinde - www.lotusbodymind.net - yayınlanacak ve yayınlandıktan 48 saat sonra bu anlaşmaya ilişkin değişiklikler olarak her iki tarafı bağlayıcı olacaktır.

ÜYE, İşbu Üyelik Sözleşmesini, okuduğunu ve tüm maddeleri ve şartlarını tam olarak anladığını ve kabul ettiğini herhangi bir itirazının olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Ayrıca, en az 18 yaşından büyük olduğunu ve bu anlaşmayı imzalama yetkisine sahip olduğunu onaylar.

bottom of page